image HOME image OVER VSE SCHILDERS image WAT DOEN WIJ image WERKWIJZE image MVO image VISIE image ADVIES image LEVERANCIERS image AF-ERKEND image CONTACT image

maatschappelijk verantwoord ondernemen (Mvo)

VSE Schilders wil een goed resultaat bereiken, niet alleen economisch, maar ook in sociaal en ecologisch opzicht. Daarom hanteert VSE Schilders Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als haar integrale visie op het ondernemerschap.

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen neemt VSE Schilders de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. We maken bewuste keuzes om een verantwoorde balans te bereiken tussen de ecologische kwaliteit van het leefmilieu (Planet), het welzijn van mensen binnen en buiten de onderneming (People) en het economisch rendement (Profit). VSE Schilders wil zich daarbij richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, milieu en maatschappij. Nu en in de toekomst.

Er bestaan zeven MVO-kernthema’s vanwaaruit VSE Schilders te werk gaat. Hieronder staat per thema aangegeven hoe we daarmee omgaan.
VSE Schilders ziet MVO als een proces en niet als eindbestemming. Om die reden veranderen de doelen die worden nagestreefd in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Op deze manier blijft VSE Schilders altijd alert en openstaan voor nieuwe uitdagingen. We zullen daarbij blijven zoeken naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.De 7 kenmerken van maatschappelijk verantwoord ondernemen

De 7 kenmerken van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bestuur van de organisatie
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een zoekproces waarin ieder bedrijf een eigen aanpak ontwikkelt die past bij de karakteristieke kenmerken en waarden van het bedrijf. Ons leidinggevende team maakt daarom elke dag weer eigen keuzes in de wijze waarop zij dit proces vormgeven. Tegelijkertijd is sprake van doorlopende dynamische interactie met de omgeving. De verschillende signalen van onze medewerkers, opdrachtgevers en co-makers dienen opgevangen en intern vertaald te worden. Daarbij zorgen we ervoor continu op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van producten en materialen, en de wet- en regelgeving ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is verankerd in onze gehele bedrijfsvoering.

Behoorlijk bestuur is bovendien een middel dat het vermogen van de organisatie vergroot om maatschappelijk verantwoord gedrag te implementeren ten aanzien van de andere kernthema’s.

Mensenrechten
Mensenrechten vormen de basisrechten van iedereen op aarde. Er zijn twee categorieën mensenrechten: burgerrechten (zoals het recht op vrijheid, recht op gelijke behandeling, recht op leven) en economische, sociale en culturele rechten (recht op voedsel, inkomen, onderdak en scholing, recht op zelfbeschikking, recht op eigen hulpbronnen en grondstoffen). Alhoewel overheden de plicht en verantwoordelijkheid hebben om mensenrechten te beschermen, dienen alle organisaties mensenrechten te respecteren – niet alleen binnen hun eigen organisatie, maar ook binnen hun gehele invloedssfeer. Voorbeelden hiervan zijn toeleveringsketens of de lokale samenleving. VSE Schilders erkent dat de mensenrechten universeel zijn, ongeacht of de overheid in staat is of bereid is om deze plicht te vervullen.

Arbeidsomstandigheden
Dit thema bepaalt al het beleid en elke activiteit die de werkomstandigheden van onze medewerkers beïnvloedt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het recht van medewerkers om zichzelf te organiseren en deel te nemen aan onderhandelingen, het recht op een gezonde en veilige werkplek en de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen. VSE Schilders is daarbij niet alleen verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in de eigen organisatie; ook arbeidsomstandigheden in organisaties die in onze opdracht werken of waaraan activiteiten zijn uitbesteed (co-makers), vallen binnen onze invloedssfeer en dus binnen onze verantwoordelijkheid.
VSE Schilders investeert in een werkomgeving waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld en waarbij wettelijke voorschriften op het gebied van arbo-zorg in acht genomen worden. Daaronder vallen ook het onderhouden en keuren van machines en gereedschappen, en het registreren en bespreken van gevaren of gevaarlijke situaties. Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, opdrachtgevers en co-makers.

Milieu 
Activiteiten van een organisatie hebben altijd een invloed op het milieu. Daarom spannen wij ons in om de negatieve impact op het milieu zoveel mogelijk te verkleinen door middel van een integrale aanpak. We kunnen onze milieueffecten verkleinen door bijvoorbeeld milieuvriendelijke technieken toe te passen en duurzaam in te kopen.

Eerlijk zakendoen 
Eerlijk handelen heeft betrekking op het ethisch omgaan met andere organisaties en partijen. In onze optiek gaat hier om bedrijfsethiek, integriteit, transparantie, eerlijkheid, verantwoording en respect voor de wet. Al deze aspecten zijn in onze werkwijze geïmplementeerd. Dagelijks zetten wij ons hiervoor in!

Klantbelangen
Omdat we diensten leveren aan opdrachtgevers, hebben we verantwoordelijkheden richting deze klanten. Aspecten die betrekking hebben op verantwoord omgaan met klanten zijn onder meer het gebruik van veilige producten, de zorg voor een veilige omgeving en het niet aantasten van de private sfeer. Aandacht voor de wensen van de opdrachtgever is voor ons een voorwaarde om te komen tot een eindresultaat, dat beantwoordt aan de verwachtingen!

Maatschappelijke betrokkenheid & ontwikkeling
Ons bedrijf ziet een belangrijke rol in het dragen van de verantwoordelijkheid voor het versterken van binding en stabiliteit in de samenleving. Organisaties dienen een relatie te onderhouden met de gemeenschap waarin zij opereren door zich te identificeren met en steun te bieden aan de (directe) omgeving van de organisatie. Denk hierbij aan het inzetten van expertise en middelen of door het steunen van non-profit organisaties. In onze optiek vergroot effectieve maatschappelijke betrokkenheid de kwaliteit van leven in de gemeenschap (maatschappelijke ontwikkeling).

VSE Schilders steunt initiatieven die zich inzetten voor een betere leefomgeving
Wij sponsoren daarom het energieproject 'Eén miljoen kansen' van korenmolen de Zandhaas in Santpoort. Lees hier meer.Meer weten over korenmolen de Zandhaas? www.molendezandhaas.nl

Filmpje
Zie ook het filmpje op www.seaportrtv.nl/uitzending-gemist-2/televisie, te vinden met zoekterm 'Korenmolen onder het tabje 'Nieuws'.

http://www.seaportrtv.nl/uitzending-gemist-2/televisie

image
webdesign hugodenouden.nl