VSE Gedrags- en integriteitscode

De vse gedrags- / intergriteitscode beschrijft de waarden en normen die wij hanteren in de relatie met leveranciers, co-makers, opdrachtgevers en de eigen werknemers.

Gedragsnormen

Onze activiteiten voeren wij uit op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid. Van diegenen met wie wij betrekkingen onderhouden, respecteren wij de rechtmatige belangen.

Naleving van de wet- en regelgeving

Wij verplichten ons ertoe wetten en voorschriften na te leven.

Mededinging

Wij ondersteunen een marktwerking met eerlijke mededinging, waarbij ons handelen in overeenstemming is met alle toepasselijke voorschriften.

Medewerkers

Wij streven een werkomgeving na waarin mensen in vrijheid en vertrouwen handelen met respect voor elkaar.

Een omgeving waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en reputatie voor de onderneming.

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden willen wij voor al onze medewerkers realiseren, alsook de vaardigheden en capaciteiten van een ieder verder ontwikkelen en vergroten.

Medewerkers zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden voor zover dit niet in strijd komt met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. Ook na beëindiging van het dienstverband blijft de geheimhoudingsplicht van kracht.

Opdrachtgevers

Wij willen diensten aanbieden op basis van een juiste prijs-kwaliteitverhouding wij spelen in op de wensen en behoeften van opdrachtgevers, met inachtname van duurzaamheid als maatgevend principe.

Zakenpartners

Bij het verstrekken van opdrachten of het samenwerken met toeleveranciers, onderaannemers, afnemers en andere zakenpartners, hanteren wij zorgvuldige afwegingen en verwachten dat deze zakenpartners het door ons in hen gestelde vertrouwen niet schaden.

Betrokkenheid bij de gemeenschap

Wij streven er naar als onderneming verantwoordelijkheden na te komen jegens de maatschappelijke omgeving waarin wij actief zijn.

Milieu

Wij zetten ons in voor het minimaal belasten van het milieu en het bevorderen van een duurzame bedrijfsvoering m.B.T. Onze bedrijfsactiviteiten.

Innovatie

Functionaliteit, duurzaamheid en toegevoegde waarde van onze diensten willen wij ontwikkelen tot een steeds weer hoger niveau.

Zakelijke integriteit

Wij maken in het zakendoen objectieve en zakelijke afwegingen. Transacties die door ons worden aangegaan zullen correct, inzichtelijk en controleerbaar zijn.

Naleving

De naleving van deze gedragscode vormt de rode draad in ons dagelijks handelingsleven binnen het kader van de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten.

Vertrouwd raken met, het aandacht schenken aan en de naleving van de gedragscode vormen de basis voor het succesvol ondernemen binnen ons activiteiten-kader.